Regulamin osób funkcyjnych

Regulamin osób funkcyjnych w Stowarzyszeniu Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.

Przewodniczący

 1. Przewodniczący Stowarzyszenia jest tytułowany Kapitanem.
 2. Kadencja Kapitana trwa 1 rok
 3. Stanowisko Kapitana osoba traci na skutek:
  1. Upłynięcia kadencji.
  2. Odwołania poprzez wotum zaufania zgłoszone przez Członka Stowarzyszenia i przegłosowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 Członków Stowarzyszenia.
  3. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Kapitana.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 4. Członek Stowarzyszenia może pełnić funkcję Kapitana przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 5. W przypadku utraty stanowiska przez Kapitana, należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż 30 dni od daty ustąpienia, w celu wybrania nowego Kapitana.
 6. Do głównych obowiązków Kapitana należą:
  1. Wyznaczanie terminów Walnych Zgromadzeń oraz oficjalnych spotkań.
  2. Sprawowanie nadzoru nad wszelką działalnością Stowarzyszenia.
  3. Reprezentowanie Stowarzyszenia podczas szeroko pojętych kontaktów z organizacjami, które współpracują ze Stowarzyszeniem.

Sekretarz

 1. Sekretarz Stowarzyszenia jest tytułowany Pierwszym Oficerem.
 2. Powoływany jest przez nowo wybranego Kapitana do czasu ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.
 3. Do głównych obowiązków Pierwszego Oficera należą:
  1. Przewodniczenie zebraniom lub wyznaczanie osoby prowadzącej oficjalne spotkania lub Walne Zgromadzenia Członków.
  2. Zastępowanie Kapitana na spotkaniach i Walnych Zgromadzeniach pod jego nieobecność oraz w przypadku utraty stanowiska przez Kapitana.
  3. Protokołowanie spotkań i Walnych Zgromadzeń, których raporty muszą zostać opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Sporządzenie raportu Sekretarz może zlecić innemu Członkowi Stowarzyszenia, jeśli ten wyrazi na to zgodę.
  4. Przygotowanie treści Uchwał Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i przeprowadzanie głosowania nad ich przyjęciem oraz publikuje ich treści na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  5. Opiekowanie się i przechowywanie archiwum dokumentacji Stowarzyszenia.
 4. Liczba kadencji na stanowisku Sekretarza dla danego Członka Stowarzyszenia jest nieograniczona.
 5. Stanowisko Sekretarza osoba traci na skutek:
  1. Ogłoszenia wyników wyborów na Kapitana.
  2. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Sekretarza.
  3. Odwołania przez Kapitana podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 6. Nowy Sekretarz jest powoływany przez Kapitana.

Skarbnik

 1. Nowo wybrany Kapitan proponuje stanowisko skarbnika zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów na nowego Kapitana. Propozycja ta musi zostać zatwierdzona poprzez głosowanie Członków na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Liczba kadencji na stanowisku Skarbnika dla danego Członka stowarzyszenia jest nieograniczona.
 3. Stanowisko Skarbnika osoba traci na skutek:
  1. Ogłoszenia wyników wyborów na Kapitana.
  2. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Skarbnika.
  3. Odwołania przez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, przegłosowanego zwykłą większością głosów przez przynajmniej połowę Członków stowarzyszenia.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 4. Nowy skarbnik proponowany jest przez Kapitana na najbliższym Zgromadzeniu Członków w którym uczestniczy przynajmniej połowa Członków Stowarzyszenia. Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności połowy Członków Stowarzyszenia.
 5. W sytuacji braku osoby na stanowisku Skarbnika, jego obowiązki przejmuje Kapitan.
 6. Obowiązki skarbnika:
  1. Prowadzenie funduszu operacyjnego:
   1. księgowanie przychodów i wydatków,
   2. pilnowanie bilansu rachunku.
  2. Bieżące zapisywanie stanu funduszu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  3. Informowanie o stanie funduszu operacyjnego:
   1. Raz do roku na Walnym Zgromadzeniu Członków.
   2. Na Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, jeżeli taki punkt zostanie wpisany w porządek obrad.
  4. Dysponowanie funduszem operacyjnym zgodnie z zatwierdzonymi uchwałami Stowarzyszenia w zakresie finansowym.
  5. Po wyborze nowego Skarbnika, poprzedni Skarbnik ma obowiązek przekazania konta wraz ze środkami oraz sprawozdaniem finansowym swojemu następcy.
  6. Nadzór nad stanem majątku Stowarzyszenia.

Główny Inżynier

 1. Nowy Główny Inżynier jest powoływany przez Kapitana.
 2. Stanowisko Głównego Inżyniera osoba traci na skutek:
  1. Ogłoszenia wyników wyborów na Kapitana.
  2. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Głównego Inżyniera.
  3. Odwołania przez Kapitana podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 3. Sprawuje opiekę nad internetowymi domenami należącymi do Stowarzyszenia.
 4. Nadzoruje i jest odpowiedzialny za wszelkie techniczne aspekty działalności Stowarzyszenia.
 5. Najważniejszymi obowiązkami Głównego Inżyniera są administracja i sprawowanie opieki nad wszystkimi internetowymi kanałami wymiany informacji należącymi do Stowarzyszenia, na które składają się w szczególności:
  1. Strona internetowa Stowarzyszenia.
  2. forum internetowe stowarzyszenia.
  3. Profile Stowarzyszenia na portalach społecznościowych.
 6. Powoływany przez Kapitana na czas trwania jego kadencji.
 7. Liczba kadencji na stanowisku Głównego Inżyniera dla danego Członka stowarzyszenia jest nieograniczona.

Rewizor

 1. Rewizor Stowarzyszenia jest tytułowany Oficerem Taktycznym
 2. Rewizor sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Rewizor przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Rewizor nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Po wybraniu na stanowisko Rewizora, składa on stosowne pisemne oświadczenie wobec Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Do uprawnień Rewizora należy dodatkowo:
  5.1 Składanie wniosków z kontroli i sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
  5.2 Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
 6. Rewizor nie może być członkiem Zarządu (pełnić innej funkcji specjalnej); być w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, ani w jakimkolwiek pokrewieństwie z kimkolwiek z Zarządu (członkiem z funkcją specjalną)
 7. Nowo wybrany Kapitan proponuje stanowisko Rewizora zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów na nowego Kapitana. Propozycja ta musi zostać zatwierdzona poprzez głosowanie Członków na Walnym Zgromadzeniu
 8. Liczba kadencji na stanowisku Rewizora dla danego Członka Stowarzyszenia jest nieograniczona.
 9. Stanowisko Rewizora osoba traci na skutek:
  a. Ogłoszenia wyników wyborów na Kapitana.
  b. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Rewizora.
  c. Odwołania przez Kapitana podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
  d. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 10. Nowy Rewizor jest powoływany przez Zgromadzenie Członków.