Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Stowarzyszenie „Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty”

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty”, w skrócie WOGF i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.

1.2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

1.3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

1.4.1 Członkowie stowarzyszenia akceptują, że ich wizerunek, a także wszelka twórczość wykonana na rzecz stowarzyszenia może być użyta przez stowarzyszenie, chyba że członek wyrazi wyraźny, pisemny sprzeciw.

1.5. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność głównie ze składek członkowskich; dodatkowymi źródłami środków na działalność są: spadki, zapisy, darowizny, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórki publiczne) oraz z dotacji

1.5.1. Podczas corocznego Walnego Zgromadzenia ustala się wysokość składki rocznej.

1.5.2. Każdy członek jest zobowiązany do zapłaty składki rocznej.

1.5.3. Stowarzyszenie może na każdym Walnym Zgromadzeniu zmienić wysokość składki rocznej, jeśli zachodzi taka potrzeba.

1.5.4. Każdy członek może dobrowolnie wpłacić dowolną sumę na składkę roczną, ale nie mniejszą od ustalonej wysokości składki rocznej.

1.5.5. Środki uzyskane ze źródeł wymienionych w punkcie 1.5 tworzą fundusz operacyjny Stowarzyszenia.

1.5.6. Wszystkie wydatki muszą być zatwierdzone Uchwałą Stowarzyszenia.

1.5.7. Fundusz operacyjny służy wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

1.5.8. Stowarzyszenie nie może:

1.5.8.1 Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,

1.5.8.2 Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

1.5.8.3 Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

1.5.8.4 Nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1.6. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

1.7. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

2. Cel i środki działania.

2.1. Celem Stowarzyszenia jest:

2.1.1. Zrzeszanie i integracja fanów produkcji marki “Star Trek” na terenie Rzeczpospolitej a w szczególności w regionie Wielkopolski.

2.1.2. Rozwój środowiska miłośników uniwersum “Star Trek”.

2.1.3. Promowanie i popularyzacja uniwersum “Star Trek” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

2.2.1. Organizację regularnych spotkań fanów “Star Trek” i miłośników ogólnie pojętej fantastyki naukowej w Poznaniu.

2.2.2. Popularyzowanie idei, twórczości oraz wiedzy związanej z uniwersum “Star Trek”.

2.2.3. Aktywne uczestnictwo w konwentach miłośników fantastyki oraz innych imprezach tego typu.

2.2.4. Tworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi przy pomocy Internetu i mediów społecznościowych oraz innych kanałów komunikacji.

2.2.5. Wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń na temat uniwersum „Star Trek” między członkami Stowarzyszenia jak i innymi osobami o zainteresowaniach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

2.2.6. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi grupami miłośników serialu “Star Trek” na terenie Rzeczpospolitej jak i poza jej granicami.

3. Członkowie.

3.1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która identyfikuje się z celem Stowarzyszenia oraz, której kandydatura została zaaprobowana przez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3.2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu deklaracji o wstąpieniu oraz po zaaprobowaniu poprzez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przegłosowaną zwykłą większością głosów przez przynajmniej połowę Członków Stowarzyszenia.

3.3. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej za dany rok, nie później niż 30 dni od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków w danym roku kalendarzowym.

3.4. W przypadku nowych członków składka członkowska pobierana jest podczas składania deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.

3.5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

3.5.1. Biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

3.5.2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

3.5.3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3.5.4. Zgłaszania wniosków na temat działalności Stowarzyszenia.

3.6. Utrata członkostwa następuje na skutek:

3.6.1. Pisemnej rezygnacji.

3.6.2. Wykluczenia przez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, przegłosowanego zwykłą większością głosów przez przynajmniej połowę Członków Stowarzyszenia.

3.6.3. Śmierci.

3.6.4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

3.6.5. Niewywiązania się z obowiązku opłacenia składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy.

3.7. Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należy:

3.7.1. Przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3.7.2. Terminowe uiszczanie składek członkowskich.

3.7.3. Popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

4. Struktura i władze stowarzyszenia.

4.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

4.2. Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący (Kapitan) Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku kalendarzowym i ogłasza datę Walnego Zgromadzenia najpóźniej 7 dni przed jego terminem na stronie internetowej Stowarzyszenia.

4.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczący (Kapitan) Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

4.4. Decyzje leżące w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

4.5. Członkowie obecni na regularnych Oficjalnych Spotkaniach Stowarzyszenia, o których mowa w paragrafie 2.2.1. stanowią Zgromadzenie Członków.

4.6. Terminy Oficjalnych Spotkań Stowarzyszenia zostaną ogłoszone co najmniej 4 dni przed terminem na stronie internetowej Stowarzyszenia przez Przewodniczącego (Kapitan) lub inną osobę pełniącą funkcję specjalną, której zakres kompetencji na to pozwala.

4.7. Zgromadzenie Członków może decydować o wszelkich aspektach działalności Stowarzyszenie poprzez Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, chyba że postanowienia regulaminu w danej kwestii stanowią inaczej.

4.8. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

4.9. Członków dzieli się na członków zwykłych i członków o funkcji specjalnej.

4.10. Wszyscy członkowie zwykli Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki jak w paragrafie 3.

4.11. Wszyscy członkowie zwykli Stowarzyszenia podlegają również wszystkim prawom i obowiązkom, które mogą być ustanowione na Walnym Zgromadzeniu.

4.12. Wszyscy członkowie o funkcji specjalnej podlegają dodatkowym uregulowania uchwalanych podczas Walnego Zgromadzenia.

 4.12.1. Do funkcji specjalnych zalicza się w szczególność stanowiska przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i rewizora.

4.12.2. Do funkcji specjalnych zalicza się również inne stanowiska niezbędne do realizowania celów Stowarzyszenia.

4.12.3. Funkcje specjalne oraz ich prawa i obowiązki są uchwalane podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

4.13. Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący, tytułowany mianem Kapitana Wielkopolskiego Oddziału Gwiezdnej Floty, będący jego przedstawicielem zgodnie z treścią art. 40 ust 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

4.14. Wybory Przewodniczącego odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu po upłynięciu kadencji obecnego Przewodniczącego.

4.15. Wybór Przewodniczącego odbywa się w sposób niejawny.

4.16. Przewodniczącym zostaje Członek Stowarzyszenia, który otrzymał największą liczbę głosów podczas głosowania.

4.17. Nowo wybrany Przewodniczący mianuje sekretarza.

4.18. Nowo wybrany Przewodniczący proponuje stanowisko skarbnika i rewizora, które muszą zostać zatwierdzone poprzez głosowanie Członków na Walnym Zgromadzeniu.

4.19. Członkowie Stowarzyszenia wybierają także członków o funkcji specjalnej, jeżeli takie stanowiska zostały powołane na Walnym Zgromadzeniu.

5. Postanowienia końcowe.

5.1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

5.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

6. Załączniki:

6.1. Regulamin osób funkcyjnych.

6.2 Uchwały stowarzyszenia

SPRAWOZDANIA FINANSOWE