Regulamin osób funkcyjnych

Regulamin osób funkcyjnych w Stowarzyszeniu Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty.

Przewodniczący

 1. Przewodniczący Stowarzyszenia jest tytułowany Kapitanem.
 2. Kadencja Kapitana trwa 2 lata.
 3. Stanowisko Kapitana osoba traci na skutek:
  1. Upłynięcia kadencji.
  2. Odwołania poprzez wotum zaufania zgłoszone przez Członka Stowarzyszenia i przegłosowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 Członków Stowarzyszenia.
  3. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Kapitana.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 4. Członek Stowarzyszenia może pełnić funkcję Kapitana przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 5. W przypadku utraty stanowiska przez Kapitana, należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż 30 dni od daty ustąpienia, w celu wybrania nowego Kapitana.
 6. Do głównych obowiązków Kapitana należą:
  1. Wyznaczanie terminów Walnych Zgromadzeń oraz oficjalnych spotkań.
  2. Sprawowanie nadzoru nad wszelką działalnością Stowarzyszenia.
  3. Reprezentowanie Stowarzyszenia podczas szeroko pojętych kontaktów z organizacjami, które współpracują ze Stowarzyszeniem.

Sekretarz

 1. Sekretarz Stowarzyszenia jest tytułowany Pierwszym Oficerem.
 2. Powoływany jest przez nowo wybranego Kapitana do czasu ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.
 3. Do głównych obowiązków Pierwszego Oficera należą:
  1. Przewodniczenie zebraniom lub wyznaczanie osoby prowadzącej oficjalne spotkania lub Walne Zgromadzenia Członków.
  2. Zastępowanie Kapitana na spotkaniach i Walnych Zgromadzeniach pod jego nieobecność oraz w przypadku utraty stanowiska przez Kapitana.
  3. Protokołowanie spotkań i Walnych Zgromadzeń, których raporty muszą zostać opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Sporządzenie raportu Sekretarz może zlecić innemu Członkowi Stowarzyszenia, jeśli ten wyrazi na to zgodę.
  4. Przygotowanie treści Uchwał Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i przeprowadzanie głosowania nad ich przyjęciem oraz publikuje ich treści na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  5. Opiekowanie się i przechowywanie archiwum dokumentacji Stowarzyszenia.
 4. Liczba kadencji na stanowisku Sekretarza dla danego Członka Stowarzyszenia jest nieograniczona.
 5. Stanowisko Sekretarza osoba traci na skutek:
  1. Ogłoszenia wyników wyborów na Kapitana.
  2. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Sekretarza.
  3. Odwołania przez Kapitana podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 6. Nowy Sekretarz jest powoływany przez Kapitana.

Skarbnik

 1. Nowo wybrany Kapitan proponuje stanowisko skarbnika zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów na nowego Kapitana. Propozycja ta musi zostać zatwierdzona poprzez głosowanie Członków na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Liczba kadencji na stanowisku Skarbnika dla danego Członka stowarzyszenia jest nieograniczona.
 3. Stanowisko Skarbnika osoba traci na skutek:
  1. Ogłoszenia wyników wyborów na Kapitana.
  2. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Skarbnika.
  3. Odwołania przez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, przegłosowanego zwykłą większością głosów przez przynajmniej połowę Członków stowarzyszenia.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 4. Nowy skarbnik proponowany jest przez Kapitana na najbliższym Zgromadzeniu Członków w którym uczestniczy przynajmniej połowa Członków Stowarzyszenia. Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności połowy Członków Stowarzyszenia.
 5. W sytuacji braku osoby na stanowisku Skarbnika, jego obowiązki przejmuje Kapitan.
 6. Obowiązki skarbnika:
  1. Prowadzenie funduszu operacyjnego:
   1. księgowanie przychodów i wydatków,
   2. pilnowanie bilansu rachunku.
  2. Bieżące zapisywanie stanu funduszu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  3. Informowanie o stanie funduszu operacyjnego:
   1. Raz do roku na Walnym Zgromadzeniu Członków.
   2. Na Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, jeżeli taki punkt zostanie wpisany w porządek obrad.
  4. Dysponowanie funduszem operacyjnym zgodnie z zatwierdzonymi uchwałami Stowarzyszenia w zakresie finansowym.
  5. Po wyborze nowego Skarbnika, poprzedni Skarbnik ma obowiązek przekazania konta wraz ze środkami oraz sprawozdaniem finansowym swojemu następcy.
  6. Nadzór nad stanem majątku Stowarzyszenia.

Główny Inżynier

 1. Powoływany przez Kapitana na czas trwania jego kadencji.
 2. Najważniejszymi obowiązkami Głównego Inżyniera są administracja i sprawowanie opieki nad wszystkimi internetowymi kanałami wymiany informacji należącymi do Stowarzyszenia, na które składają się w szczególności:
  1. Strona internetowa Stowarzyszenia.
  2. forum internetowe stowarzyszenia.
  3. Profile Stowarzyszenia na portalach społecznościowych.
 3. Nadzoruje i jest odpowiedzialny za wszelkie techniczne aspekty działalności Stowarzyszenia.
 4. Sprawuje opiekę nad internetowymi domenami należącymi do Stowarzyszenia.
 5. Stanowisko Głównego Inżyniera osoba traci na skutek:
  1. Ogłoszenia wyników wyborów na Kapitana.
  2. Rezygnacji przez złożenie wniosku osoby pełniącej funkcję Głównego Inżyniera.
  3. Odwołania przez Kapitana podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 3.4 regulaminu.
 6. Nowy Główny Inżynier jest powoływany przez Kapitana.
 1. Liczba kadencji na stanowisku Głównego Inżyniera dla danego Członka stowarzyszenia jest nieograniczona.